Statut

S T A T U T Polskiego Towarzystwa Turystyki Camperowej
Tekst jednolity wersji uchwalonej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 12 stycznia 2018 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Turystyki Camperowej” zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu w skrócie Stowarzyszeniem.

§ 2

Użyte w statucie określenia oznaczają:
1. Camper – samochód turystyczny z pełnym wyposażeniem do życia i mieszkania, zwany także samochodem campingowym.
2. Campering – rodzaj turystyki uprawianej przy pomocy campera.

§ 3

Stowarzyszeniem działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym statutem.

§ 4
1. Terenem działalności Stowarzyszeniem jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 5
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
4. Stowarzyszenie może być członkiem rzeczywistym krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 6
1. Stowarzyszenie posiada pieczęcie, symbole i odznaki, których używa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wzór znaku, godła, logo i pieczęci ustala Zarząd.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia
§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
1. Turystyki camperowej i caravaningowej.
2. Ochrony środowiska.
3. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 8

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Dobrowolne zrzeszanie turystów camperowych i caravaningowych oraz miłośników tej turystyki.
2. Udział swoich członków w imprezach camperowych i caravaningowych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
3. Organizowanie imprez camperowych i caravaningowych i życia klubowego Stowarzyszenia.
4. Rozwój turystyki camperowej i caravaningowej i szkolenia w tym zakresie.
5. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie camperingu i caravaningu oraz tworzenia infrastruktury dla turystów camperowych i caravaningowych.
6. Prowadzenie konsultacji społecznych na forach internetowych.
7. Prowadzenie różnych form działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na realizację 3, 4, i 5 niniejszego paragrafu.
8. Prowadzenie działalności mającej na celu promocje Polski na arenie międzynarodowej.
9. Wykonywanie innych czynności z dziedziny turystyki camperowej i caravaningowej powierzonych Stowarzyszeniu przez Federację, władze państwowe, samorządy terytorialne i inne podmioty.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 9
1. Członkowie mogą być zwyczajni, honorowi oraz wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo i kraj zamieszkania, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
3. Młodzież do lat 18 może być członkiem zwyczajnym bez prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
5. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie.
6. Członkiem wspierającym, przyjętym przez Zarząd, może być osoba prawna lub fizyczna, która uznając cele statutowe Stowarzyszenia i będąc zainteresowana rozwojem jego działalności zadeklaruje świadczenie na rzecz Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, oraz nie mają obowiązku opłacania składek.
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. Korzystania ze szkolenia merytorycznego i technicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie.
2. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.
3. Korzystanie ze świadczeń i ulg przysługującym członkom Stowarzyszenia. Ponadto członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Uczestniczenia w roboczych zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniania działalności jego władz.

§ 11

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. Branie udziału w pracach Stowarzyszenia przestrzegając postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Regularne opłacanie składek członkowskich z wyłączeniem członków honorowych i wspierających.
3. Chronienie własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra.
4. Tworzenie właściwej atmosfery współpracy i koleżeństwa wśród członków.
5. Rozwijanie kultury, wiedzy i umiejętności w zakresie camperingu i caravaningu.

§ 12

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1. Dyplom lub inną tego typu formę uznania (np. plakietkę).
2. Nagrodę.
3. Odznakę honorową Stowarzyszenia.
4. Tytuł zasłużonego działacza Stowarzyszenia.

§ 13
1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia, Zarząd większością 2/3 swoich członków może nałożyć następujące kary dyscyplinarne na członków Stowarzyszenia:
1.1. Upomnienie.
1.2. Nagana.
1.3. Czasowe pozbawienie praw członkowskich.
1.4. Zawieszenie w prawach członka do najbliższego Walnego Zebrania.
2. Członkowi ukaranemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Kontroli Wewnętrznej.
§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie..
2. Skreślenie z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Kontroli Wewnętrznej.

§ 16
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Kontroli Wewnętrznej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. W sprawach osobowych obowiązuje głosowanie tajne, chyba, że uchwalono inaczej
§ 17
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze zwoływane jest raz na 4 (cztery) lata, a Walne Zebranie Sprawozdawcze co rok.
1.1. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia, podając do wiadomości swych członków nie później niż na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
1.2. Porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile przegłosuje to 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane na podstawie:
2.1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2.2. Uchwały Komisji Kontroli Wewnętrznej.
2.3. Wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia.
§ 18

W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłaconą składkę za rok poprzedzający rok walnego zebrania (patrz § 14 punkt 2).

§ 19

Walne Zebranie jako najwyższa władza Stowarzyszenia uchwala wszelkie sprawy dotyczące jego działalności. Posiada wyłączność na:
1. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie wytycznych programowych działalności Stowarzyszenia.
3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Kontroli Wewnętrznej i podejmowanie uchwał w tym zakresie.
4. Wybór władz Stowarzyszenia i delegatów na Krajowy Zjazd Federacji.
5. Podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego.
6. Rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych przez członków Stowarzyszenia .
7. Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia .
8. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Kontroli Wewnętrznej.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i jest odpowiedzialny przed nim za swoją działalność. W szczególności Zarząd Stowarzyszenia :
1. Kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kieruje działalnością komórek organizacyjnych Stowarzyszenia .
3. Zarządza majątkiem Stowarzyszenia .
4. Powołuje komisje problemowe, ustala ich skład osobowy oraz zakres ich działalności.
5. Uchwala szczegółowe wytyczne programów działalności Stowarzyszenia .
6. Uchwala preliminarz budżetowy.
7. Zaciąga zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
8. Ustala wysokość składek członkowskich.
9. Powołuje i odwołuje kandydatów na etatowe stanowiska etatowe.
10. Przygotowuje i zwołuje Walne Zebrania Stowarzyszenia .

§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i do 3 Wiceprezesów.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, nie później niż 7 dni od dnia wyboru.
3. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.
4. Do ważności uchwał konieczna jest obecność połowy członków Zarządu.
5. Zarząd ma prawo w czasie kadencji uzupełnić swój skład do pełnego, przewidzianego w punkcie 1.
§ 22
1. Komisja Kontroli Wewnętrznej składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu.
2. Walne Zebranie wybiera również 1 zastępcę członka.
3. W przypadku zdekompletowania Komisji, w jej skład wchodzi zastępca wybrany na Walnym Zebraniu.
4. Komisja konstytuuje się na pierwszym zebraniu, nie później niż 7 dni od dnia wyboru, wybierając Przewodniczącego.
5. Członkowie Komisji Kontroli Wewnętrznej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia .
6. Do prawomocności uchwał Komisji Kontroli Wewnętrznej niezbędna jest obecność 2 członków, w tym Przewodniczącego.
§ 23


1. Komisja Kontroli Wewnętrznej zobowiązana jest prowadzić czynności kontrolne w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co pół roku.
2. O terminie i zakresie kontroli Komisja powiadamia Zarząd.
3. O wynikach kontroli Komisja ma obowiązek powiadomić Zarząd niezwłocznie.

§ 24

Komisja Kontroli Wewnętrznej przeprowadza czynności kontrolne, a w szczególności:
1. Przeprowadza planowane i doraźne kontrole działalności Stowarzyszenia .
2. Uprawniona jest do żądania od Zarządu wyjaśnień odnoszących się do jego działalności.
3. Bada celowość i legalność wydatków oraz ich zgodność z budżetem.
4. Składa Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności
5. Składa wniosek o udzielenie absolutorium lub nie, ustępującemu Zarządowi.

§ 25

Członkowie Komisji Kontroli Wewnętrznej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji problemowych z głosem doradczym.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1.1. Składek członkowskich.
1.2. Darowizn.
1.3. Spadków.
1.4. Zapisów.
1.5. Dochodów z własnej działalności.
1.6. Dochodów z majątku własnego.
1.7. Ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 8 punkt 7, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 27
1. Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pisma mające charakter zobowiązań finansowych podpisują Prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
3. Pisma w sprawach merytorycznych związane z zakresem działania Stowarzyszenia podpisują Prezes lub jeden z Wiceprezesów lub osoby przez nich upoważnione.
Rozdział 6
Zmiana Statutu
§ 28

1. Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu może przedkładać Walnemu Zebraniu:
2.1. Zarząd Stowarzyszenia .
2.2. 1/3 ilości członków.
3. Wniosek o zmianę statutu winien być przygotowany na piśmie 2 miesiące przed Walnym Zebraniem.

Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek będzie przekazany wyłącznie na działalność związaną z turystyką camperową i caravaningową stosownie do uchwały Walnego Zebrania.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia będą członkowie jego Zarządu przeprowadzając likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia .
4. Szczegółowe obowiązki likwidatora określa Art. 37 ustawy z 7.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 31


1. Prawo autorytatywnej interpretacji statutu posiada Walne Zebranie, a między walnymi zebraniami – Zarząd Stowarzyszenia .
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.